การสมัครงานออนไลน์

  • 1 ขั้นตอนที่หนึ่ง ยินดีต้อนรับ

  • 2 ขั้นตอนที่สอง ข้อมูลส่วนบุคคล

  • 3 ขั้นตอนที่สาม ประวัติการศึกษา

  • 4 ขั้นตอนที่สี่ ประสบการณ์ทำงาน

  • 5 ขั้นตอนสุดท้าย ! ด้านการสื่อสาร